REGULAMIN STOISKA PROMOCYJNEGO REVI ENERGY SP. Z O.O.

§ 1

Postanowienia ogólne i definicje
1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Grach i Zabawach oraz korzystania ze stoiska promocyjnego, wystawionego przez REVI Energy Sp. z o.o. w ramach ____________________________________________________________________ (dalej: „Impreza”).
2. Ilekroć w dalszej treści niniejszego dokumentu jest mowa o: :
a) Organizatorze należy przez to rozumieć – ______________________________________________________________________________________
b) Wystawcy należy przez to rozumieć REVI Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Pstrowskiego 38A, 10-602 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001033650, NIP 7393983048, REGON 525170750,
c) Osobie uczestniczącej należy przez to rozumieć każda osobę przebywająca na terenie stoiska promocyjnego oraz biorącą udział w atrakcjach przygotowanych przez Wystawcę,
d) Terenie stoiska promocyjnego należy przez to rozumieć wydzielony obszar, obejmujący zakresem namiot Wystawcy oraz obszar na którym odbywać się będą Gry i Zabawy,
e) Grach i Zabawach należy przez to rozumieć zabawy rekreacyjno-ruchowo- sportowe, takie jak: malowanie twarzy, włosów, wykonywanie zmywalnych tatuaży, gra w dużego (duże klocki) chińczyka, gra w Tweestera, rzucanie piłką tenisową w piramidkę z kostek (3-2-1), a także inne zabawy organizowane przez Wystawcę w ramach stoiska promocyjnego.
3. Niniejszy Regulamin kierowany jest do wszystkich Osób uczestniczących, które w czasie trwania Imprezy będą korzystać z atrakcji przygotowanych przez Wystawcę. Każda Osoba uczestnicząca ma obowiązek stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz do Regulaminu Organizatora.
4. Branie udziału w grach, zabawach oraz zawodach sportowych organizowanych przez Wystawcę jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Organizatora.
5. Wystawca w ramach stoiska promocyjnego uprawniony jest do dystrybucji materiałów reklamowych, promocyjnych lub informacyjnych dot. zakresu oraz przedmiotu jego działalności, w tym do wręczania upominków osobom uczestniczącym o wartości nieprzekraczającej 20

 

§ 2

Zasady bezpieczeństwa i porządku
1. Wstęp na Teren stoiska promocyjnego jest bezpłatny i przysługuje wszystkim osobom uczestniczącym w Imprezie.
2. Udział w Grach i zabawach jest bezpłatny.
3. Osoby małoletnie uczestniczą w grach i zabawach na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę (rodziców/pełnoletnich opiekunów).
4. Uczestnicy Gier i Zabaw oraz wszystkie osoby, które znajdują się na terenie stoiska promocyjnego, obowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie oraz stosować się do zaleceń przedstawicieli Organizatora oraz Wystawcy, mających na celu zapewnienie im bezpieczeństwa i porządku.
5. Zakazuje się:
a) niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie stoiska promocyjnego,
b) jakiegokolwiek działania mogącego stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób przebywających na terenie stoiska promocyjnego lub biorących udział w Grach i Zabawach.
6. Obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych:
a) w czasie brania udziału w Grach i Zabawach oraz w ich obrębie,
b) w Namiocie Wystawcy.
7. Zakazuje się brania udziału w Grach i Zabawach dla osób:
a) znajdujących się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych środków działających podobnie,
b) zachowujących się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
c) dzieci poniżej 4 lat,
d) chorych na COVID-19 lub wykazujących symptomy zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
8. Wystawca zastrzega sobie prawo zgłoszenia Organizatorowi prośby o usunięcie z terenu stoiska promocyjnego każdej osoby, która narusza zasady kultury osobistej i przeszkadza innym osobom uczestniczącym.
9. W przypadku zaistnienia spraw spornych, nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Organizator Imprezy.

 

§ 3

Postanowienia końcowe
1. Wystawca utrwala przebieg Gier i Zabaw dla celów dokumentacji, promocji lub reklamy Wystawcy. Każda z osób uczestniczących wyraża zgodę na nieodwołalne i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celu zgodnym z prowadzoną przez Wystawcę działalnością dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
2. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Wystawce, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności.
3. Wystawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przedmioty osoby uczestniczącej pozostawione na terenie stoiska promocyjnego.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej REVI pod adresem https://revienergy.pl/regulaminy-revi-energy/ oraz w Namiocie Wystawcy.